Logo

Stadgar

STADGAR för Skutbyggarna-Jaalanrakentajat r.f.

(reg. 28.11.1997 senast ändrat 25.09.2006 PRS)

Föreningens namn och hemort

§ 1. Föreningens namn är Skutbyggarna-Jaalanrakentajat r.f. och dess hemort är Borgå.

Syfte och verksamhetsformer

§ 2. Föreningens syfte är att främja och upprätthålla den i östra Nyland tidigare starka skutbyggartraditionen och gamla sjömanskonsten samt att sprida intresse för skutbyggen och främja samarbetet mellan föreningens medlemmar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

 1. bygga och äga en seglande skuta av gammal modell
 2. studera och dokumentera byggnadstekniken vid äldre skutbyggen i östra Nyland
 3. skaffa fram de behövliga redskapen för ett skutbygge

Föreningen stöder sin verksamhet genom att sedan behövliga tillstand inhämtat:

 1. taga emot understöd ,donationer och testamenten
 2. ordna penninginsamlingar och lotterier
 3. äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
 4. idka publikationsverksamhet

Medlemmar

§ 3. Som föreningens ordinarie medlem kan gödkännas en person som antar föreningenssyften. Som understödande medlem kan gödkännas en privat person eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkäns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

§ 4. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skrifitligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordfdrande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

§ 5. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalt sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sej eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller förenings stadgar.

Anslutnings- och medlemsavgifterna

§ 6. Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årlig medlemsavgifts som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgifter.

Styrelsen

§ 7. Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ördförande och 5 andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvandiga funktionärer.

§ 8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ördföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelse medlemmama så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

De som tecknar föreningens namn

§ 9. Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

Räkenskapsperiod och revision

§ 10. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§ 11. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Föreningens möten

§ 12. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.

§ 13. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det för ett särskilt angivet ärende.

Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst.

En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sej vid föreningens möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Kallelse till föreningens möten

§14. Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem.

Arsmöte

§ 15. Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet ,årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgiftemas storlek fastställs
 8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 9. val av två revisorer och deras suppleanter
 10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärender

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

§ 16. Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels(3/4) majoritet av de givna rösterna som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

§17. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.

Öm föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.